ساعات سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی

در این بخش ....

اطلاعات بیشتر

مسیرهای سرویس دهی

در این بخش ....

اطلاعات بیشتر

حقوق شهروندی

در این بخش ....

اطلاعات بیشتر

کاهش هزینه های سیستم بلیت الکترونیک از طریق قرارداد BOT

 

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرمان و حومه با اشاره به اینکه در سـال 95 ارتقـای سیسـتم بلیـت الکترونیـک انجام گرفت،گفت: بـرای اجرای سیسـتم بلیـت الکترونیـک بایـد بین هشـت تـا 10 میلیـارد تومان هزینـه می شد؛ که توانسـتیم ایـن کار را ازطریـق قـرارداد   BOT انجـام داده و ایـن مبلـغ را هـم صرفه جویـی کنیم.

محمود ایرانمنش افزود:همچنین در سـال گذشته، مرکـز مانیتورینـگ را راه انـدازی کردیـم کـه تمـام ایسـتگاه های اصلـی را بـرای برنامه ریـزی دقیق تـر و کنتـرل ترافیـک، مدیریـت می کنـد.

وی ادامه داد:بـه واسـطه ی اقداماتـی کـه انجـام شـد، در اولیـن نمایشـگاه بین المللـی حمـل و نقـل شـرکت کـرده و به عنـوان غرفه ی برتـر انتخاب شـدیم و لوح و تندیـس نمونـه ی این جشـنواره را دریافت کردیـم که افتخاری بـرای شـهر کرمان اسـت.

معرفی مدیر عامل

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی
محمود ایرانمنش

ورود کاربران

حاضرین در سایت

ما 24 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top