ساعات سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی

در این بخش ....

اطلاعات بیشتر

مسیرهای سرویس دهی

در این بخش ....

اطلاعات بیشتر

حقوق شهروندی

در این بخش ....

اطلاعات بیشتر

صرفه جویی در مصرف سوخت با بازسازی اتوبوس ها

 مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرمان و حومه،صرفه جویی در مصرف سوخت با بازسازی اتوبوس ها را یکـی از نتایـج مثبـت اقدامات انجام شده در سال گذشته عنوان کرد.

محمود ایرانمنش گفت:این اقدام منجر به صرفه جویی 200 هـزار لیتری در مصـرف گازوئیل شده اسـت که در نتیجـه ی اقدامات مختلفی ازجمله بازسـازی اتوبوس هـا و سـوخت دهی براسـاس پیمایـش اتوبوس هـا محقـق شـده اسـت.

وی افزود:در زمینـه  روغن، کـه براسـاس کیلومتر و پیمایـش ماشـین، روغـن آن را عـوض می کننـد، چـون کیلومتر شـمار اکثـر خودروهـای سازمان خـراب بـود، ایـن پیمایش درسـت انجـام نمی شـد؛ امـا بـا بازسـازی و تعمیـر 53 دستگاه اتوبوس، 100 میلیـون تومـان در ایـن بخـش صرفه جویـی داشـتیم.

معرفی مدیر عامل

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی
محمود ایرانمنش

ورود کاربران

حاضرین در سایت

ما 25 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top