ساعات سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی

در این بخش ....

اطلاعات بیشتر

مسیرهای سرویس دهی

در این بخش ....

اطلاعات بیشتر

حقوق شهروندی

در این بخش ....

اطلاعات بیشتر

استفاده از 15 خدمت شهرداری با کرمان کارت

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرمان و حومه با اشاره به اینکه در سـال 95 ارتقـای سیسـتم بلیـت الکترونیـک انجام گرفت،گفت:در این راستا کرمـان کارت راه انـدازی شـد کـه در آینـده ی نزدیـک، شـهروندان بـرای اسـتفاده از 15 خدمـت شـهرداری می تواننـد از آن اسـتفاده کننـد.

وی ادامه داد: در حـال حاضـر، علاوه بـر پرداخت کرایه ی اتوبوس های درون شـهری، اسـتفاده از خدمـات شـهربازی بـا کرمـان کارت فراهـم شـده اسـت و ایـن سیسـتم بـه زودی در تاکسـی ها هـم فعـال می شـود.

ایرانمنش با بیان اینکه پارکینگ هـا و تمـام مجموعه هـای شـهرداری می تواننـد بـه ایـن سیسـتم متصـل شـوند،افزود: مزیـت اصلـی ایـن طـرح بـرای شـهروندان اسـت کـه با اسـتفاده از یک کارت و یـک بار هزینه کـردن می تواننـد در جاهـای مختلـف، از خدمـات مختلـف اسـتفاده کننـد.

وی تصریح کرد:اجـرای طـرح کرمـان کارت، بـرای شـهرداری هـم موجـب کاهـش هزینـه ی الکترونیـک کـردن خدمـات در مجموعه هـای مختلـف و نیروهایـی کـه بایـد بـرای ایـن کار بـه خدمـت گرفتـه شـوند، شـده اسـت.

ایرانمنش گفت:یکـی دیگـر از ابعـاد مثبـت کرمـان کارت ایـن اسـت کـه برنامه ریـزان شـهری برای برنامه ریـزی در بخش هـای مختلـف می تواننـد از اطلاعـات ثبت شـده از طریـق ایـن کارت هـای الکترونیک اسـتفاده کنند.

معرفی مدیر عامل

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی
محمود ایرانمنش

ورود کاربران

حاضرین در سایت

ما 23 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top