ساعات سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی

در این بخش ....

اطلاعات بیشتر

مسیرهای سرویس دهی

در این بخش ....

اطلاعات بیشتر

حقوق شهروندی

در این بخش ....

اطلاعات بیشتر

خدمات رسانی سازمان اتوبوسرانی به بیش از 150 هزار نفر از شهروندان

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرمان از خدمات رسانی این سازمان به بیش از 150 هزار نفر از شهروندان خبر داد.

محمود ایرانمنش با اشاره به اینکه  سـازمان اتوبوسرانـی، بیشتریـن ارباب رجـوع را در شـهر دارد،گفت:روزانـه بیـن 150 تـا 200 هزار نفـر با عوامل ایـن سـازمان در ارتبـاط هسـتند و خدمـات دریافـت می کنند کـه ایـن تعـداد زیـاد ارباب رجـوع، کار را سـخت تر می کنـد؛ زیـرا جلـب رضایـت این تعـداد، دشـوار اسـت.

وی ادامه داد: هـمکاران ما بـا سـعه  صـدر، کار خـود را انجـام می دهنـد و در شـب و روز در سـه شـیفت کاری فعال هسـتند کـه بتوانند رضایـت خداوند و رضایـت مـردم را بـه دسـت آورند.

معرفی مدیر عامل

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی
محمود ایرانمنش

ورود کاربران

حاضرین در سایت

ما 41 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top