اهداف و سیاست ها

     .  جابجائي و انتقال مسافر با وسايل نقليه عمومی (ميني بوس يا اتوبوس) در سطح شهر و حومه .
.    
    كمك به بهبود ترافيك شهر
    .    كاهش آلودگي هوا و صدا
.    
     تامين آسايش و رفاه مسافران در امر جابجائي
.    
     كاهش هزينه سفر شهروندان

·         بهبود عبور و مرور و تقویت حمل و نقل عمومی

     .   تعادل و توازن بین مناطق شهری از نظر برخورداری از خدمات و تامین رفاه، امنیت و  سلامت شهروندان

·         توسعه و ارتقاء كیفیت خدمات شهری

·         حفظ و ارتقا كیفیت محیط زیست شهری

·         ارتقاء فرهنگ شهرنشینی، طراحی مهندسی فرهنگی شهر و تقویت مشاركت شهروندان